Odporúčanie Rady Cirkvi bratskej pred referendom na podporu rodiny

Milí bratia a sestry,

O človeku vieme povedať toho veľa, ale najdôležitejším a rozhodujúcim zostáva toto dvoje: „Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu“ (Gn 1:27). Ľudská sexualita, manželstvo a rodina nie sú dané ľudskou skúsenosťou a pozorovaním kultúry, ale tým, ako to určil Stvoriteľ.

Na základe toho Rada Cirkvi bratskej odporúča:

  1. Zúčastnime sa referenda 7. februára a na každú z troch otázok odpovedajme „ÁNO.“

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

ÁNO, pretože akýkoľvek iný sexuálny vzťah porušuje dobrý Boží zámer pre spolužitie ľudí.

  1. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

ÁNO, pretože dospelí nemajú právo na deti, ale naopak, deti majú právo na otca a mamu. Aj pre adoptované deti je dôležité, aby vyrastali vo vzťahoch lásky otca a mamy.

  1. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

ÁNO, pretože sexuálna výchova nie je len otázkou biológie a techniky, ale najmä vedením k celoživotnej vernej láske. Sexuálna výchova je zodpovednosťou rodičov. Ak školské vyučovanie súvisiace so začiatkom a koncom ľudského života nie je v súlade s ich presvedčením, tak sa účasť detí na takom vyučovaní nesmie vyžadovať.

  1. Sexuálne odlišne orientovaným ľuďom prejavujme lásku a porozumenie.

  2. Homosexuálne žijúcim ľuďom prejavujme láskavý a citlivý nesúhlas s ich spôsobom života.

  3. Svojím kresťanským osobným, manželským, rodinným, pracovným a občianskym životným štýlom buďme nasledovaniahodným príkladom.

  4. Modlime sa, aby sa aj v týchto dňoch prejavila v našej krajine  milosť a dobrota nášho nebeského Otca.

Usilujeme sa tým chrániť ľudské bytosti pred škodou, ktorú uvádzajú na seba vždy, keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku.

 

Za správnosť:

Ivan Markuš,

tajomník Rady CB