Fragmenty z histórie Cirkvi bratskej

Cirkev bratská sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k dedičstvu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia.
Sto rokov pred svetovou reformáciou v Nemecku (M. Luther 1483-1546) a Švajčiarsku (O. Zwingli 1484-1531 a J. Kalvín v Švajčiarsku) vznikla reformácia v Čechách (J. Hus). Napriek pohnutým časom a zložitej situácii, ktorá nastala po bitke pri Lipanoch (1434), reformačné myšlienky pretrvávali nielen v Čechách, ale aj v okolitých krajinách, kde exulanti utiekli. Spolu s myšlienkami Valdenských (reformné katolícke hnutie založené v Lyone r.1200 sa po 300 r stransformovalo na Valdénsku evanjelickú cirkev na severe Talianska) a anglického teológa Johna Wycliffa ako i Jana Milíče z Kroměříža, či Matěja z Janova, reformačné snahy „bratov“ formovali myšlienkový priestor v strednej Európe.

Historický pôvod Cirkvi bratskej je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). V svetovej literatúre sa toto hnutie uvádza ako „Moravskí bratia“, resp. „Unitas Fratrum“. Z nej vzišli výrazné osobnosti európskeho formátu. Učiteľ národov Ján Ámos Komenský bol jej biskupom (1632). Mikuláš Zinzendorf dal celý svoj majetok k dispozícii, na jeho usadlosti v Herrnhute (Prusko) sa zrodila úžasná misijná aktivita trvajúca 100 rokov. Misionári vycestovali na ostrovy Tichomoria, priniesli evanjelium Afrike, Amerike... Mnohé z tých zborov dodnes existujú. K porozumeniu histórie Cirkvi bratskej a jej teologických východísk je potrebné spomenúť vplyv misionárov zo Škótskej presbyterskej cirkvi (okolo r.1860) a vplyv kongregacionalistickej americkej misie v Bostone (okolo r. 1870), ktoré spolu s pietistickými dôrazmi formovali evanjelikálne spoločenstvá vtedajšieho Rakúsko-Uhorska v období po páde bachovského absolutizmu.

Nedá sa tu z dejín nespomenúť unikátne dielo „českých bratov“, preklad Biblie do češtiny (1579-1593) známy ako „Bible kralická“. Táto sa na niekoľko storočí stala aj Bibliou slovenských protestantov až do prekladu prof. Roháčka. Podobne i spevníky českého exulanta Jiřího Třanovského (1592-1637) Cithara sanctorum (1636), ktorý po bitke na Bielej hore (1620) ušiel na Slovensko a usadil sa v Liptovskom Mikuláši, kde zložil množstvo duchovných piesní, si osvojila celá evanjelická cirkev na Slovensku. Historickou zaujímavosťou môže byť fakt, že po vzniku ČSR v r. 1919 sa duchovným poradcom a spovedníkom prvého prezidenta T.G.Masaryka stal kazateľ Cirkvi bratskej František Urbánek. Na Slovensku sa zbory Cirkvi bratskej formovali hlavne v 20. storočí.