Evanjelizačno-misijný odbor

Evanjelizačno-misijný odbor sa stará o evanjelizačnú službu školením pracovníkov, usporadúvaním medzizborových akcií a povzbudzovaním zborov k službe smerom do spoločnosti. Zaoberá tiež domácej a zahraničnej misie. Zodpovedný pracovník:

Peter Prištiak - predseda
Marek Jurčo - člen
Slavomír Poloha - člen
Jaroslav Tomašovský - člen