Študijný odbor

Študijný odbor sa stará o ďalšie vzdelávanie kazateľov, vikárov a pracovníkov cirkvi a organizuje ich. Pripravuje programy teologických a pastorálnych konferencií pre kazateľov, staršovstvá a pracovníkov zborov. Vypracováva stanoviská k vieroučným a etickým problémom života cirkvi. Pracuje v zložení: