Ideme spoločne ďalej

List predsedu a tajomníka Rady Cirkvi bratskej zborom k nadchádzajúcim sviatkom.

 Bratia kazatelia,

 vikári,

 staršovstvá,

 zbory,

 drahí bratia a sestry,

 

situácia s pandémiou sa každým dňom vážne zhoršuje a štátne orgány vydávajú nariadenia obmedzujúce podujatia, mobilitu a kontakty.

 Od soboty 19.12.2020 platí celoštátny zákaz vychádzania (lockdown) s niekoľkými výnimkami. Je zrejmé, že v takýchto podmienkach budeme prežívať najbližšie týždne, a teda aj vianočné a novoročné sviatky.

 Situácia v niektorých regiónoch je natoľko dramatická, že tamojšie úrady vydali úplný zákaz hromadných podujatí vrátane bohoslužieb (Trenčiansky kraj). Nedá sa vylúčiť, že podobné opatrenia môžu byť vydané aj pre iné regióny.

 Konanie spoločných bohoslužobných zhromaždení v aktuálnej situácii je – napriek tomu, že sa na ne vzťahuje výnimka – zdravotným rizikom a ide proti zmyslu lockdownu.

 Ak sa rozhodnete pre konanie bohoslužieb, s maximálnym úsilím zabezpečte, aby pri nich boli dodržané všetky nariadené hygienické a organizačné opatrenia. Sledujte celoštátne aj regionálne nariadenia. Z úrovne ústredia cirkvi nemáme možnosť zachytiť všetky pokyny.

 Prosíme staršovstvá zborov, aby zvážili miestnu situáciu a rozhodli sa ostať počas Vianoc a ďalších dní v dobrovoľnom lockdowne. Naše spoločenstvá sú len jednou z mnohých ďalších skupín v krajine, na ktorých pandémia ťažko dopadá. Ako Kristov ľud nepotrebujeme zvláštne privilégiá, aby sme mu verne, s láskou a vďačnosťou slúžili. A svoju vzájomnú lásku, napriek obmedzeniam, môžeme prejavovať novými spôsobmi komunikácie a záujmu. Súčasne tak prejavíme ohľaduplnosť voči tým blížnym, ktorí sú pre nás v neustálom nasadení: predavači, doručovatelia, zdravotnícki pracovníci, dopravcovia a iné profesie a služby.

 Možno neradi opúšťame zabehnuté rituály, zvyky a procesy, ale aj táto situácia, ktorú sme si nenaplánovali, no je pod vládou zvrchovaného Pána, môže byť príležitosťou k regenerácii. Osobnej, rodinnej, duchovnej aj fyzickej. Môžeme ju prijať ako príležitosť zredukovať to množstvo predsviatočného „musím stihnúť...“ na „stačí mi...“. Podobne, ako človek s hektickým životným tempom až na nemocničnej posteli zistí, že život môže plynúť aj úplne inak, aj obmedzenia koronavírusom nám môžu ukázať inú – a dobrú aj potrebnú dimenziu života. Ak ju ochotne prijmeme ako formatívnu Božiu školu.

 Bratia a sestry, nech Vám Pán Boh svojou múdrosťou pomôže robiť správne rozhodnutia, vhodne ich načasovať a v jednote a s pokojom komunikovať všetkým ľuďom zo spoločenstva. Zabezpečte, aby potrebné informácie mali aj ľudia, ktorí nepoužívajú sociálne siete a internet. Nech nikto neprežije tieto dni s oprávneným pocitom, že sme na neho zabudli.

 Infekcia nás inštinktívne aj prakticky izoluje, ale spolupatričnosť v Božej rodine nás duchovne spája. Prejavujme záujem a obetavú pomoc tým, ktorí opatrujú svojich chorých alebo starobou oslabených blízkych. Zdieľajme zármutok a tichú bolesť s tými, ktorým zomreli príbuzní alebo priatelia a nemohli sme ich osobne potešiť. Modlime sa jeden za druhého a povzbudzujme živou nádejou ukotvenou v evanjeliu milosti, záchrany a očakávaní zavŕšenia nášho vykúpenia.

 Prajeme Vám, bratia a sestry, aby ste mali radosť z toho, čo pre nás Ježiš Kristus, ktorého narodenie si pripomíname, vykonal svojou obeťou za nás. Aby Vás potešoval svojím Duchom a chránil svojou mocou. Nech nám Boh otvára dvere pre zvestovanie evanjelia aj v novom roku 2021, nech nás Kristus pretvára do svojej podoby v krásnych aj ťažkých dňoch, nech skrze nás sa šíri pokoj, spravodlivosť a láska v zúboženom svete. netfucks

 

Hebrejom 6:9-11:

 Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca.

 

 V Kristovom duchu s Vami spojení

 Štefan Evin                                                  Ján Henžel

predseda Rady CB                          tajomník Rady CB

 

 V Leviciach 19.12.2020