Rokovanie Rady - December 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 5. – 6.12.2011 v Bratislave

 • Spoločné modlitby uviedol Peter Prištiak.
 • Rozhovor so staršovstvom bratislavkého zboru:
  a/ Staršovstvo CB Cukrová bude rokovať s prípravným výborom podvečerných bohoslužieb a predložia Rade predstavu postupu v procese založenia samostatného zboru, ktorý je orientovaný ku koncu funkčného obdobia terajšieho staršovstva.
  b/ Rada potvrdila svoje predchádzajúce stanovisko o tom, že je potrebný láskavý prístup k ľuďom s homosexuálnou orientáciou, ale homosexuálna prax je pre nás neprijateľná, lebo je v rozpore s Božou vôľou, ktorá je zjavená v svätom Písme.
 • V súvislosti so žiadosťou staroturanského staršovstva viedla rozhovor s br. Radomírom Kozempelom. V súčasnosti RCB nemá voľné prostriedky na jeho zamestnanie ako pastoračného asistenta, ale hovorili sme o prípadných iných možnostiach jeho zapojenia do duchovenskej služby.
 • Po informatívnom rozhovore so zástupcom volebnej komisie sme sa vzájomne dohodli, že Rada spracuje manuál pre potreby členov cirkvi, zborov, volebnej komisie, o možných vývojových alternatívach v procese formovania štruktúry cirkvi.
 • Tajomník informoval o čerpaní a vývoji nákladov a príjmov v kategórii prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ako aj cirkevných prostriedkov. Situácia je zatiaľ stabilizovaná.
 • Rada vzala na vedomie informáciu o možných alternatívach finančného vývoja a ukladá FO zabezpečiť návrh rozpočtu pre rok 2012 na prejednanie so zástupcami seniorátov najneskôr do konca 2/2012.
 • Rada doporučuje zborom zapojiť sa do medzinárodnej akcie Noc otvorených kostolov 1. Júna 2012. Rozhodnutie je na jednotlivých zboroch. Rada rozošle informáciu s vysvetlením na jednotlivé zbory.
 • Schválila program pastorálky slovenských kazateľov 21.-22. marca 2012 v L. Mikuláši
 • Schválila program konferencie kazateľov CB v ČR a SR 24.-26. septembra 2012 v Tatranskej Lomnici.
 • Študijný odbor informoval Radu, že prevzal metodiku zadávania a spracovania ordinačných prác podľa vzoru RCB v ČR a bude ju uplatňovať počnúc rokom 2012. Podľa nej zadala ordinačnú prácu vikárovi Csabovi Tolnaimu.
 • Rada odsúhlasila vizitačnú správu kórejského zboru v Žiline.
 • Po voľbách nového správcu zboru v kórejskom zbore v Žiline bol inštalovaný br. kaz. Seo Il Wong.
 • 13. novembra bol pod vedením J. Henžela zvolený br. kaz. Matej Hájek za druhého kazateľa v Bratislave s predpokladaným nástupom september 2012.

Zapísal: Ján Henžel