Rokovanie Rada Cirkvi bratskej v januári 2017

O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v januári 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 16. januára v Bratislave.
 • Rada odporúča absolvovanie Basic Training pre zakladanie zborov v dňoch 5.–8.5.2017 všetkým členom Rady a všetkým kazateľom.
 • Rozhodla o rozvíjaní strategického partnerstva s Church Assistance Ministry (CAM), ktorej podpredseda Steve Elliot nám slúži v oblasti zakladania zborov od roku 2015.
 • Schválila upravený štatút Fondu Nové zbory a zobrala na vedomie finančnú správu Fondu Nové zbory za rok 2016.
 • Za člena správnej rady Fondu Nové zbory vymenovala brata Krisa Lundgaarda, misionára organizácie Mission to the World (MTW), ktorá pôsobí na Slovensku a spolupracuje s Cirkvou bratskou pri zakladaní nových zborov.
 • Rada po zrealizovaní výberového konania nevybrala riaditeľa Kancelárie Rady. Pokračuje v hľadaní vhodného pracovníka na túto pozíciu v cirkvi a prosí zbory o modlitby a súčinnosť.
 • Zobrala na vedomie informáciu o prerozdelení agendy medzi predsedu, tajomníka a riaditeľa Kancelárie Rady CB, ktorý bude pomáhať Rade do Konferencie 2017.
 • Stanovila časový harmonogram príprav na konferenciu 2017.
 • Zobrala na vedomie rezignáciu brata Vladislava Mateja na funkciu v komisii pre návrhy a za náhradného člena komisie vymenovala brata Ivana Žežulu.
 • Zobrala na vedomie rezignáciu sestry Zlatice Grexovej na funkciu revízora hospodárenia Cirkvi bratskej po ukončení revízie za rok 2016.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru CB v Prešove a Zboru CB v Bratislave – Kaplnke.
 • Na návrh finančného odboru rozhodla o každoročnom dopĺňaní klesajúceho príspevku z nemeckej Evanjelickej partnerskej pomoci (EPH). Použitie týchto prostriedkov bude rovnaké ako bolo doteraz pri EPH.
 • O preklad Duchovných zásad Cirkvi bratskej do slovenčiny požiadala sestru Katarínu Uhriňákovú formou zmluvy o dielo.
 • Predseda Rady s predsedom finančného odboru prehodnotia aktuálnu smernicu o využívaní motorových vozidiel na služobné cesty.
 • Zobrala na vedomie informáciu o nových povinnostiach zamestnávateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy.
 • Zobrala na vedomie informáciu predsedu Rady o aktuálnom vývoji v otázke financovania cirkví. V priebehu januára sa uskutoční stretnutie zástupcov cirkví združených v ZEC k tejto problematike.
 • Rada Cirkvi bratskej považuje za potrebné aj verejne reagovať na negatívne postoje niektorých politikov a časti spoločnosti voči rómskej menšine.
 • Mala stretnutie so zástupcami Spevníkovej pracovnej skupiny, ktorí informovali o aktuálnom stave prác na novom spevníku po skončení šesťročného projektu. Študijný odbor pripraví vhodné liturgické texty pre zaradenie do spevníka (napr. Otče náš, Krédo).
 • Schválila študijnú cestu bratov Juraja Kohúta, Mareka Tomašoviča, Jána Máhrika a Tomáša Henžela do zborov SOMA v USA v januári 2017.
 • Rozhodla, že delegátom na Valnom zhromaždení Ekumenickej rady cirkví 29.3.2017 bude predseda Rady.
 • Inštalácia kazateľa Daniela Jurču v zbore Stará Turá je plánovaná na 12.2.2017.
 • Zobrala na vedomie informáciu o pripravovanej konferencii o vzťahu práce a viery (Work and Faith) 17.–19.11.2017 s Davidom Kimom (USA).

Pripravil Štefan Evin