O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2019

Porada Rady Cirkvi bratskej bola 19. marca 2019 v Leviciach.

 • Rada mala rozhovor s vikármi Marekom Tomačovičom z Trnavy a Milanom Mitanom zo samostatnej kazateľskej stanice vo Svätom Jure. Rada odporúča Konferencii, aby obidvom bratom bola udelená ordinácia.
 • Prerokovala žiadosť staršovstva zboru Bratislava Cukrová a samostatnej kazateľskej stanice vo Svätom Jure o zriadenie zboru vo Svätom Jure. Návrh predloží Rada Konferencii.
 • Zobrala na vedomie zvolenie kazateľa Ervina Mittelmanna za seniora východoslovenského seniorátu na obdobie 2019–2021.
 • Zobrala na vedomie správu z pracovnej cesty kazateľa Jána Máhrika v USA a správu z pracovnej cesty kazateľa Petra Prištiaka vo Veľkej Británii.
 • Zobrala na vedomie informáciu o stretnutí predstaviteľov kresťanských cirkví a ÚZŽNO v Badíne, ktorého sa zúčastnil predseda a tajomník Rady.
 • Vyjadrila podporu pre vydávanie časopisu Rozmer ako súčasť podkladov k žiadosti o dotáciu z Ministerstva školstva.
 • Potvrdila, že slovenská konferencia sa uskutoční v Prešove 10.-11. mája 2019. Navrhla program konferencie a schválila tajomnícku správu.
 • Vymenovala za revízora hospodárenia CB na obdobie do Konferencie 2019 sestru Renátu Triščovú z Prešova.
 • Poverila predsedu Rady účasťou na českej konferencii CB v Prahe 17.-18.5.2019 a na slovenskú konferenciu pozvala českého zástupcu.
 • Poverila predsedu Rady, aby so staršovstvami zborov v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Bratislave–Kaplnke dohodol termín hlasovania o zotrvaní kazateľa v zbore.
 • Určila predsedu Rady Štefana Evina a riaditeľa Kancelárie Rady Juraja Klementoviča za delegátov na valnom zhromaždení ERC. Na funkciu predsedu ERC nominovala Ivana Eľka (gen. biskup ECAV) a podpredsedu ERC Jána Szöllösa (BJB).
 • Rozhodla, že v tlačenej forme vydá hlavné referáty a sprievodné kritické reakcie z diskusie o postavení a službe žien v rámci cirkvi.
 • Schválila úpravu internej smernice č. 11 o tvorbe a použití sociálneho fondu a smernice č. 20 o mimomzdových nárokoch zamestnancov.
 • Urobila technickú zmenu v návrhu Rady na zmenu Poriadku podľa odporúčania Komisie pre Poriadok.