O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2019

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 7. mája 2019 v Banskej Bystrici.
  • Bolo to posledné, 41. rokovanie Rady v tomto volebnom období, ktoré končí májovou Konferenciou. S vďakou sme sa lúčili s bratmi Martinom Jurčom,  Miroslavom Moravským a Petrom Prištiakom,  ktorí v novej Rade už nebudú pôsobiť.
  • Rada mala rozhovor s bratom Vladimírom Šimom zo zboru Bratislava – Cukrová, ktorý sa hlási do vikariátu a prijala ho za vikára v zbore Bratislava – Cukrová od 1. júla 2019.
  • Pre podporu a rozvoj práce v rómskych komunitách prijala Zásady pre rómske spoločenstvá v CB. Rada tiež víta zámer začať systematické biblické vzdelávanie pre Rómov, ktoré bude mať logisticky na starosti Evanjelizačno-misijný odbor a obsahovo ho bude konzultovať so Študijným odborom.
  • Poverila brata Slavomíra Polohu zastupovaním Cirkvi bratskej na Valnom zhromaždení Slovenskej biblickej spoločnosti.
  • Poverila brata Miroslava Moravského, aby zastupoval Cirkev bratskú v SR v Rade Waderovej nadácie. Komunikácia medzi ním a Radou bude prebiehať prostredníctvom riaditeľa Kancelárie.
  • Pripravila personálne návrhy pre Konferenciu (predsedníctvo, zapisovatelia, komisie, revízori hospodárenia) a rozhodla o hosťoch, ktorí sa zúčastnia Konferencie bez hlasovacieho práva. Pripravila personálne návrhy pre Spoločnú konferenciu (predsedníctvo a komisie).
  • Schválila dar pre novoordinovaných kazateľov vo forme poukážky na nákup literatúry v hodnote 60 eur.
  • Zmenila svoje predchádzajúce rozhodnutie a nepožiada Konferenciu o zrušenie Misijného fondu (zriadeného v roku 1998), keďže jeho úlohy a ciele v aktualizovanej podobe prevzal Fond Nové zbory (FNZ) a je zachovaná kontinuita pôvodného zámeru cirkvi. Do štatútu FNZ sa doplní veta o kontinuite FNZ vo vzťahu k Misijnému fondu.
  • Poverila Finančný odbor prípravou návrhu na získanie priestorov pre ústredie CB v Bratislave, ktoré by boli vo vlastníctve cirkvi.