O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v auguste 2019

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 26.8.2019 v Banskej Bystrici.
 • V rámci rozhovoru o teologickej identite cirkvi sa členovia Rady zaoberali dvoma kapitolami z knihy John Frame: Spása je u Hospodina (Boh – Pán; Kto je Boh a ako koná).
 • Rada požiadala tajomníka Jána Henžela o zabezpečovanie niektorých aktivít nad rámec povinností stanovených Poriadkom CB pre tajomníka Rady. Pre zabezpečovanie týchto činností mu schválila tretinový úväzok zo štátnych prostriedkov. Schválila úhradu nákladov na internetové pripojenie pre tajomníka Rady.
 • Prerokovala a schválila správu z vizitácie zboru v Trenčíne.
 • Mala rozhovor s Jurajom Sabolom a Filipom Pangrácom, ktorí sa prihlásili do vikariátu. Juraja Sabola prijala za vikára v zbore Košice od 1.9.2019. Uvedenie do služby je dohodnuté na 8.9.2019. Filipa Pangráca prijala za vikára v zbore Bardejov od 1.9.2019. Uvedenie vikára do služby je dohodnuté na 15.9.2019. Zároveň rozhodla o príspevku k mzde týchto vikárov z Fondu Levita.
 • Uvedenie vikára Josého Aguilara do služby v Žiline je dohodnuté na 1.9.2019 a kazateľa Mareka Tomašoviča do služby v Trnave na 22.9.2019.
 • Poverila predsedu Rady, aby viedol hlasovanie o zotrvaní kazateľa Martina Kačura v zbore Spišská Nová Ves 29.9.2019.
 • Schválila postupnosť krokov v procese zriadenia Zboru CB vo Svätom Jure.
 • Vymenovala predsedov odborov na ďalšie obdobie: Jána Henžela (Študijný odbor), Tomáša Henžela (PLANt.sk), Slavomíra Polohu (Evanjelizačno-misijný odbor), Juraj Klementoviča (Finančný odbor), Martina Kačura (Internetový odbor). Návrhy na členov predložia predsedovia odborov na najbližšie rokovanie Rady.
 • Schválila zloženie komisie a kritériá na rozdeľovanie príspevkov EPH (Evangelische Partnerhilfe). Komisiu tvoria aktuálni členovia Rady a riaditeľ kancelárie Rady. Komisia rozhodla o rozdelení prostriedkov z EPH na rok 2019. Rada rozhodla o poskytnutí príspevkov z cirkevného Fondu pomoci na doplnenie príspevkov z EPH.
 • Schválila uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu so Silviou Henželovou vo funkcii pastoračnej asistentky v zbore CB v Nitre na plný úväzok od 1.9.2019 na dobu určitú na 12 mesiacov. Mzdu bude v plnej výške refundovať zbor.
 • Poverila finančný odbor, aby v prípade zmeny zákona o finančnej podpore cirkví pripravil návrh na riešenie situácie, ktorá pre cirkev vznikne. Návrh zákona už schválila vláda a má ho predložiť na rokovanie parlamentu.
 • Zobrala na vedomie správu Jána Henžela z konferencie European Leadeship Forum 2019 vo Wisle; správu Tomáša Henžela zo služobnej cesty v USA na konferencii misijnej organizácie Acts29; správu Petra Prištiaka zo služobnej cesty na Ukrajine; list z Komisie pre Poriadok CB o podávaní návrhov na zmenu Poriadku.
 • K dispozícii je vytlačený novelizovaný Poriadok 2019 a tiež hlavné referáty Daniela Pastirčáka a Rastislava Betinu z diskusie o postavení a službe žien v cirkvi.