O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v novembri 2019

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.11.2019 formou Skype spojenia.
  • Rada ustanovila odbor zakladania zborov ( PLANt.sk) v zložení: Tomáš Henžel (predseda), Ervin Mittelmann, Ján Máhrik, Dawson Jones, Štefan Evin a Slavomír Krupa (administratíva).
  • Zobrala na vedomie, že kazateľ Peter Prištiak prijal pozvanie za kazateľa v Michalovciach.
  • Per rollam schválila 1.11.2019 dohodu medzi zborom, Radou a kazateľom zboru o finančnom zabezpečení kazateľa zriaďovaného Zboru CB vo Svätom Jure.
  • Zobrala na vedomie zvolenie kazateľa Milana Mitanu za kazateľa a správcu zriaďovaného zboru vo Svätom Jure, zvolenie staršovstva zriaďovaného zboru a záväzok staršovstva zriaďovaného zboru, ktorým sa hlási k zachovávaniu Duchovných zásad a Vyznaniu viery Cirkvi bratskej, čo sú nutné predpoklady pre zriadenie zboru. Na základe uznesenia Konferencie rozhodla o zriadení Zboru Cirkvi bratskej vo Svätom Jure k 1.1.2020. Slávnostné zhromaždenie je naplánované na 12.1.2020.
  • Zobrala na vedomie žiadosť Pierra van Vuurena o obnovenie ordinácie a rozhodne o nej po osobnom stretnutí s ním.
  • Schválila študijné voľno kazateľa Mareka Jurču v termíne 6.1.–23.2.2020 a 21.9.–25.10.2020.