O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2019

 

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 16.12.2019 v Banskej Bystrici
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady.
 • Zhodnotila priebeh Spoločnej konferencie v Českom Těšíně. Prijala návrh českej Rady, aby na spoločné stretnutie v roku 2020 boli pozvaní aj členovia Predsedníctva Spoločnej konferencie.
 • Mala rozhovor s bratom Pierrom van Vuurenom, ktorý požiadal o obnovenie pozastavenej ordinácie. Rada v súlade s uznesením konferencie z roku 2016 obnovila jeho ordináciu. Brat Pierre je tak kazateľom Cirkvi bratskej mimo činnú službu. Brat nám tiež objasnil situáciu na rómskych staniciach v Hlinnom, Lesíčku a Rokycanoch. Veriaci v Lesíčku a Rokycanoch sa po dohode predstaviteľov zborov pripojili k Apoštolskej cirkvi.
 • Mala rozhovor s Jurajom Institorisom, ktorý sa prihlásil do vikariátu a zaradila ho do vikariátu v zbore Banská Bystrica. Uvedenie vikára do služby je plánované na 19.1.2020.
 • Predĺžila poverenie Pavla Halžu ako administrátora zboru vo Vranove nad Topľou do 31.3.2020.
 • Predĺžila polovičný pracovný úväzok pre kazateľa Mareka Tomašoviča v zbore v Trnave do 31.3.2020.
 • Zobrala na vedomie, že v Zbore Spišská Nová Ves prebehlo 17. novembra 2019 hlasovanie o zotrvaní kazateľa Martina Kačura, ktorý na základe výsledkov hlasovania pokračuje v službe zboru v ďalšom období.
 • Určila nových vizitátorov pre zbor v Banskej Bystrici, ktorými budú kazatelia Martin Jurčo a Rastislav Betina, nakoľko ide o vizitáciu zboru, ktorého správcom je člen Rady.
 • Zobrala na vedomie žiadosť zboru v Žiline o zriadenie nového zboru v Žiline – Za kostolom a plánuje stretnutie so staršovstvom zboru a spoločenstvom tejto stanice.
 • Zobrala na vedomie rezignáciu Filipa Šicka na funkciu člena správnej rady Betánie Senec n.o. a vymenovanie Slavoja Krupu za člena jej správnej rady.
 • Vymenovala členov správnej rady Diakonického združenia Betánia, ú.z.: Pavel Boroš, Božena Číčelová, Ivan André, Jana Hlatká, Ján Komrska; členov dozornej rady Diakonického združenia Betánia, ú.z.: Marcel Markuš, Peter Šimkovic, Jakub Novotný.
 • Zobrala na vedomie žiadosť o štátny príspevok pre pracovníka pre stanicu Kaplnka v Leviciach. Rada potrebuje stanovisko staršovstva Zboru CB v Bratislave – Kaplnka. Zároveň dáva na vedomie, že momentálne ústredie nemá k dispozícii voľné mzdové prostriedky pre ďalšie príspevky pre pracovníkov zo štátnych zdrojov a zároveň rok 2020 bude prechodový, kedy by mal zostať zachovaný súčasný stav a od roku 2021 príde k zásadnej zmene financovania duchovných pracovníkov na zboroch. Ústredie cirkvi poskytuje plný pracovno-právny a administratívny servis v prípade zamestnania pracovníka a jeho financovania z vlastných zdrojov zboru.
 • Zobrala na vedomie priebežnú informáciu finančného odboru o príprave nového spôsobu rozdeľovania štátneho príspevku pre zbory.
 • Schválila nové znenie internej smernice č. 17 – Mzdový poriadok s platnosťou od 1.1.2020.
 • Rozhodla o podpore pre vydanie prekladu knihy Členstvo v cirkvi (Church Membership, autor J. Leeman) z Publikačného fondu.
 • Rozhodla o decembrových odmenách pre pracovníkov ústredia cirkvi a o úprave platov pracovníkov ústredia od 1.1.2020.
 • Zobrala na vedomie informáciu o čase a mieste konania spoločnej pastorálky v roku 2020: 21.–23.9.2020, Hotel Jezerka, Sečská přehrada.
 • Schválila dohodu o prenájme priestorov, ktoré využíva predseda Rady v Leviciach ako svoju pracovňu.
 • Dohodla termíny porád pre prvý polrok 2020 a odsúhlasila termíny pre podávanie návrhov na Konferenciu 2020: Prvé kolo podávania návrhov je do 14. februára 2020.
 • Rada po dohode so zborom v Prešove odporúča všetkým, ktorí chcú poskytnúť pomoc pre postihnutých výbuchom bytového domu v Prešove, aby tak urobili cez účet prešovského zboru. Tento spôsob umožňuje priamu a efektívnu pomoc konkrétnym postihnutým. IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564 a variabilný symbol: 6122019.

* * *