O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2020

 

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 3.4.2020 formou videokonferencie.
 • Rada zhodnotila skúsenosť s „videopastorálkou“, ktorá prebehla bez osobného kontaktu len s využitím internetu. V budúcnosti by bolo vhodnejšie skúsiť spojenie menšieho počtu kazateľov, napríklad podľa regiónov.
 •          Rada rozhodla o presunutí termínu výročnej Konferencie CB z májového termínu na 9.-10.október 2020. Rada počíta aj s takou možnosťou, že v roku 2020 sa Konferencia vôbec neuskutoční. Návrh na ordináciu kazateľa a návrhy na zriadenie nových zborov sú stále aktuálne a pripravené, a budú predložené najbližšej Konferencii.
 •         Silný útlm ekonomickej aktivity sa dotkne príjmov ľudí aj príjmov zborov. Rada preto počíta s možnosťou, že v prípade potreby bude regulovať výšku výdavkov podľa roku 2019.
 • ·      V cirkvi sa začala diskusia o rozdeľovaní príspevku štátu a o mzdovom predpise. Rada počíta s možnosťou, že rozhodnutie o týchto otázkach sa môže posunúť.
 •         Predseda Rady s tajomníkom sa pokúsia sformulovať pre zbory stanovisko k vysluhovaniu Večere Pánovej počas zákazu zhromažďovania. Rozhodnutie o konaní Večere Pánovej a spôsobe jej vysluhovania v zboroch je ponechané na konkrétnom staršovstve.

*

 • Druhá aprílová porada Rady Cirkvi bratskej bola 17.4.2020 formou videokonferencie.
 • Členovia Rady prijali ospravedlnenie predsedu Rady za nevhodné spojenie informácií z Rady a pastierskeho listu do jedného dokumentu.
 • Rada zobrala na vedomie žiadosť kazateľa Romana Neumanna o ukončenie pracovnoprávneho vzťahu a kazateľskej služby v Leviciach dohodou k 30.6.2020 a vyjadrila s ňou súhlas.
 • Zobrala na vedomie žiadosť Pavla Jurču o prijatie do vikariátu a dohodne s ním osobný rozhovor.
 • Zobrala na vedomie správu Ervina Mittelmanna z pracovnej cesty v USA.
 • Zobrala na vedomie pozvanie od Evangelische Partnerhilfe na októbrové stretnutie so zástupcami podporovaných slovenských cirkví. Radu CB budú na stretnutí zastupovať riaditeľ Kancelárie a tajomník Rady.

***