O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2020

      ·         Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9.6.2020 v Banskej Bystrici.

·         Juraj Kohút zdieľal skúsenosti s inštitútom misijného zboru v Trnave. Rada ujasnila status Juraja Kohúta, po ukončení kazateľskej služby. Členovia Rady bez pracovnoprávneho vzťahu s cirkvou, si môžu uplatňovať kompenzáciu ušlej mzdy za čas strávený na rokovaniach Rady vo výške podľa platného uznesenia Rady.

·         Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s vikárom Filipom Pangrácom (zbor Bardejov) na dobu určitú do 31.8.2021. Príspevok z Fondu Levita ostáva nezmenený.

·         Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru s vikárom Jurajom Sabolom (zbor Košice) na dobu neurčitú podľa jeho návrhu. Príspevok z Fondu Levita momentálne nečerpá.

·         Rozhodla o zmene pracovného pomeru s vikárom Bohušom Vasiľom (zbor Nitra) z doby určitej na dobu neurčitú.

·         Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru so Silviou Henželovou (pastoračná asistentka v zbore Nitra) na dobu určitú do 31.8.2021. Jej mzdu bude naďalej v plnej výške refundovať zbor.

·         Zobrala na vedomie oznámenie kazateľa Dawsona Jonesa, že svoju službu v Nitre a na Slovensku ukončí 31.8.2020.

·         Vymenovala Slavomíra Polohu za administrátora Zboru Cirkvi bratskej v Leviciach s účinnosťou od 1.7.2020.

·         Odvolala Slavomíra Polohu z funkcie predsedu Evanjelizačno-misijného odboru na jeho vlastnú žiadosť a zároveň do tejto funkcie vymenovala Milana Mitanu s platnosťou od 9.6.2020.

·         Vymenovala za starších misijného zboru v Trnave Juraja Klementoviča a Tomáša Henžela. Rada poveruje predsedu PLANt.sk, aby inicioval prípravu ďalších starších v zbore.

·         Privítala pozitívne informácie z návštevy troch členov Rady v misijnom spoločenstve Mozaika Košice. Rozhovor s členmi spoločenstva a tímom vedúcich bol jednou z podmienok pred rozhodnutím o zriadení zboru. Rada rozhodla o zriadení misijného Zboru Cirkvi bratskej v Košiciach – Mozaika k 1.9.2020. Vymenovala správcu zboru (Ervin Mittelmann) a štyroch členov staršovstva.

·         Mala rozhovor so staršovstvom zboru v Banskej Bystrici, ktorý sa týkal situácie v zbore a zámeru kazateľa zakladať zbor na Liptove. Na základe žiadosti staršovstva zboru Rada poverila účasťou na členskom zhromaždení a moderovaním rokovania o zakladaní zboru na Liptove predsedu Rady a Juraja Kohúta.

·         Na otázky Jaroslava Tomašovského ohľadne cirkevného sobáša Rada odpovedala, že orgánom cirkvi, pred ktorým sa uzaviera manželstvo, je v Cirkvi bratskej iba ordinovaný kazateľ.

·         Vzhľadom na nejasný vývoj epidemiologickej situácie a zložitejšiu logistiku Rada zvažuje aj zmenu miesta konania preloženej Výročnej konferencie a jej skrátenie na jeden deň (10.10.2020). Spresňujúce rozhodnutie prijme v auguste, keď bude, dúfame, situácia jasnejšia.

·         Rada zborom odporúča, aby v súčasnej priaznivejšej epidemiologickej situácii zvolali odložené výročné členské zhromaždenia.

·         Rada odporúča kazateľom a vikárom účasť na spoločnej pastorálke s CB ČR 21.-23.9.2020 na dobrovoľnej báze.

·         Rada aktualizovala smernicu č. 30 – Výpočet započítateľnej doby duchovenskej činnosti, aby zodpovedala mzdovému predpisu platnému od 1.1.2020.

·         Rada CB upravila výšku kompenzácie ušlej mzdy členom Rady, ktorí nie sú v pracovno-právnom pomere s Cirkvou bratskou, na 5 €/hod. s platnosťou od 1.7.2020.

·         Najbližšia porada Rady je plánovaná na 25.8.2020.

* * *