O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v auguste 2020

Porada Rady Cirkvi bratskej bola 25.8.2020 v Banskej Bystrici. 

·         Rada 15.6.2020 rozhodla per rollam o podpore Verejnej iniciatívy na prijatie maloletých detí bez sprievodu z gréckych ostrovov.

·         Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady. Témy: Čo je teológia? Teológia Cirkvi bratskej a Cirkev bratská medzi ostatnými cirkvami a vo svete.

·         Rada rozhodla, že kvôli situácii s COVID–19 sa presunutá Konferencia Cirkvi bratskej uskutoční v skrátenom jednodňovom formáte 10.10.2020 v Banskej Bystrici s potrebnými hygienickými opatreniami. Program konferencie bude maximálne skrátený a obmedzený na najnutnejšie témy na prerokovanie: návrhy na ordináciu a zriadenie zborov, ďalšie konferenčné návrhy, ekonomika, voľby členov komisií.

Potrebné personálne návrhy pre Konferenciu pripraví predsedníctvo Rady.

Rada ďakuje hermanovskému zboru za ochotu hostiť dvojdňovú konferenciu v pôvodnom termíne, aj bratislavskému zboru za najnovšiu ponuku hostiť dvojdňovú konferenciu, avšak riziká spojené so šírením koronavírusu viedli Radu k rozhodnutiu o jednodňovej konferencii v centrálnej časti republiky.

·         Rada Cirkvi bratskej podporuje Pastorálne stanovisko zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a.v. k témam súvisiacim so sexuálnou etikou ako sú uvedené v bodoch 1 až 13 Pastorálnešho stanoviska. Bod č. 14 sa týka vnútrocirkevných záležitostí ECAV, ku ktorým sa nám neprislúcha vyjadrovať. Naša podpora Pastorálneho stanoviska vyplýva z jeho súladu so Stanoviskom Rady Cirkvi bratskej k homosexualite z roku 2006 (https://www.cb.sk/index.php/kniznica/clanky/94-stanovisko-rady-cirkvi-bratskej-k-homosexualite).

Pastorálne stanovisko zboru biskupov ECAV je dostupné na: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/pastoralne-stanovisko-k-temam-suvisiacim-so-sexualnou-etikou

·         Rada zobrala na vedomie:

o   28.6.2020 bol kazateľ Marek Jurčo zvolený za správcu zboru v Hermanovciach nad Topľou.

o   Na základe predchádzajúceho súhlasu Rady sa brat Pavol Jurčo stal pastoračným asistentom v zbore Bratislava – Kaplnka od 1.8.2020.

o   Inštalácia kazateľa Mareka Tomašoviča za správcu zboru v Trnave je plánovaná na 6.9.2020.

o   Inštalácia kazateľa Petra Kučeru za správcu zboru v Bratislave - Cukrová je plánovaná na 20.9.2020.

o   Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach – Mozaika, zriadený k 1.9.2020, bol zaregistrovaný na Ministerstve kultúry. Slávnosť zriadenia zboru je plánovaná na 25.10.2020.

o   Cirkev bratská má od 1.8.2020 zriadenú elektronickú schránku pre komunikáciu s verejnou správou. Od 1.9.2020 budú mať elektronické schránky zriadené aj všetky zbory a organizácie, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od Cirkvi bratskej. Potrebné informácie poskytne riaditeľ Kancelárie Rady.

o   Informácia o konštituovaní Rady Národných modlitebných raňajok. Rada CB vymenuje zástupcu Cirkvi bratskej v Rade NRM po obdržaní oficiálnej žiadosti.

·         Zobrala na vedomie prieskum Evanjelizačno-misijného odboru  2020. Povzbudzuje EMO, aby otvoril v cirkvi diskusiu o dvoch oblastiach, ktoré prieskum identifikoval ako problematické: kontextualizácia a členstvo v cirkvi.

·         Zobrala na vedomie informáciu Finančného odboru o návrhoch na rozdeľovanie štátneho príspevku predložených v prvom kole. Finančný odbor je pripravený vhodnou formou prispieť k diskusii o návrhoch ešte pred konaním Konferencie.

·         Zobrala na vedomie informáciu hermanovského staršovstva o situácii na stanici Hlinné. Po odchode misionára Pierra van Vuurena na štúdium do USA stanici chýba vlastný vedúci duchovnej práce, preto sa tamojší členovia obrátili s vedomím staršovstva s prosbou o pomoc na kazateľa Apoštolskej cirkvi z Michaloviec a na bratov zo zboru CB v Michalovciach, ktorí sa venujú práci medzi Rómami. Staršovstvo vníma túto situáciu ako prechodný stav, po ktorom príde rozhodnutie o ďalšom smerovaní stanice.

·         Predseda Rady informoval o situácii v prešovskom zbore v súvislosti s vystúpením niektorých členov z Cirkvi bratskej. Predseda sa v júli stretol so staršovstvom zboru a v auguste aj s niektorými bratmi, ktorí vystúpili z cirkvi.

·         Rada zobrala na vedomie oznámenie kazateľa Slavomíra Polohu, že k 31.8.2020 ukončí svoju službu v zbore Banská Bystrica. Rada zobrala na vedomie písomnú reflexiu staršovstva bystrického zboru ku konfliktu v zbore a k odchodu brata kazateľa. Rozhovor Rady so zástupcami staršovstva a kazateľom potvrdil významne odlišné pohľady staršovstva a kazateľa na celú situáciu.

Vymenovala Rastislava Števka za druhého vizitátora zboru v Banskej Bystrici, ktorý nahradí Martina Jurču, ktorý sa vzdal tejto úlohy.

Vymenovala Štefana Evina za administrátora zboru v Banskej Bystrici od 1.9.2020.

·         Rada súhlasí s uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu s kazateľom Petrom Kučerom od 1.9.2020 ako správcom Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave.

·         Rada súhlasí s uzatvorením vzťahu s Martinom Kaščákom od 1.9.2020 ako pastoračným asistentom Zboru Cirkvi bratskej v Nitre na polovičný úväzok. Zbor nepožaduje finančné prostriedky ani z celocirkevných ani zo štátnych zdrojov.

·         Vymenovala kazateľa Petra Prištiaka za administrátora zboru v Michalovciach od 1.10.2020 až do jeho inštalácie za správcu zboru v Michalovciach.

·         Poverila Milana Mitanu, aby viedol hlasovanie o zotrvaní kazateľa Gabriela Gajdoša v Trenčíne. Hlasovanie sa má uskutočniť do 31.1.2021.

·         Plánuje rozhovor s Tomášom Grulichom o Ceste obnovy, ktorej sa na Slovensku venoval v prešovskom zbore.

·         Rada spresnila postup v prípade, že kazateľ, ktorému vznikne nárok na starobný dôchodok, chce predĺžiť  svoj mandát v zbore aj po vzniku nároku na starobný dôchodok, ale predtým sa u neho uplatnila výnimka z hlasovania podľa článku 36 odsek 2 Poriadku CB:

Ak je kazateľ vo veku, keď mu do piatich rokoch vznikne nárok na starobný dôchodok, uplatňuje sa výnimka z hlasovania o trvaní jeho mandátu. Ak chce kazateľ v zbore predĺžiť svoj mandát aj po vzniku nároku na starobný dôchodok,  hlasovanie o trvaní jeho mandátu musí prebehnúť najneskôr rok pred vznikom nároku na dôchodok. Toto hlasovanie sa opakuje každé štyri roky. K rozhodnutiu o pokračujúcom trvaní mandátu je potrebné získať potrebný počet hlasov v členskom zhromaždení a zároveň v staršovstve (podľa článku 36 odsek 3 a článku 94 Poriadku CB). Kazateľ, o ktorom sa hlasuje, nemá v tomto prípade hlasovacie právo. V prípade, že sa rozhodnutia členského zhromaždenia a staršovstva nezhodujú, rozhodne o ďalšom postupe Rada, ktorá v takomto prípade neodkladne vstúpi do rokovania so zborom, staršovstvom aj kazateľom. Pokiaľ mandát kazateľa nebude predĺžený, stanoví termín jeho ukončenia Rada po dohode s kazateľom a staršovstvom, najneskôr však do osemnástich mesiacov odo dňa hlasovania.

Kazateľ svoje rozhodnutie, že chce predĺžiť alebo ukončiť svoj mandát v súvislosti so vznikom nároku na starobný dôchodok, musí písomne oznámiť staršovstvu zboru a Rade.

·         Rozhodla o rozdelení prostriedkov z Evangelische Partnerhilfe na rok 2020 a z Fondu pomoci.

·         Rozhodla o termínoch porád Rady CB v najbližšom období.

·         Rada prijala internú zásadu, že člen Rady, ktorého sa týka hlasovanie, nemá v predmetnej záležitosti hlasovacie právo.

* * *