O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2020

·         Porada Rady Cirkvi bratskej bola 29.9.2020 formou Zoom videokonferencie

·         Rada 10.9.2020 per rollam upravila svoj pilotný návrh na rozdeľovanie príspevku od štátu, ktorý predkladá Konferencii.

·         Rada 10.9.2020 per rollam zobrala na vedomie oznámenie kazateľa Daniela Jurču, že k 30.9.2020 chce ukončiť PPV a službu kazateľa v Starej Turej kvôli odchodu do starobného dôchodku. Rada v mene celej cirkvi ďakuje Danielovi za 29 rokov jeho kazateľskej služby v českých a slovenských zboroch.

·         Rada 10.9.2020 per rollam vymenovala kazateľa Gabriela Gajdoša za administrátora zboru v Starej Turej.

·         Zobrala na vedomie rozhodnutie kazateľa Daniel Pastirčáka, že chce predĺžiť svoj mandát v zbore Bratislava – Kaplnka aj po vzniku nároku na starobný dôchodok. Rada poverila Juraja Kohúta, aby viedol hlasovanie o predĺžení mandátu kazateľa Daniela Pastirčáka v zbore Bratislava – Kaplnka.

·         Zobrala na vedomie rozhodnutie kazateľa Rastislava Betinu, že chce predĺžiť svoj mandát v zbore Košice aj po vzniku nároku na starobný dôchodok. Rada poverila predsedu Rady, aby viedol hlasovanie o predĺžení mandátu kazateľa Rastislava Betinu v zbore Košice.

·         Zobrala na vedomie informáciu, že predseda Rady vykonal 06.09.2020 inštaláciu Mareka Tomašoviča za kazateľa-správcu zboru v Trnave a 20.09.2020 Petra Kučeru za kazateľa-správcu zboru v Bratislave – Cukrová.

·         Zobrala na vedomie zrušenie spoločnej jesenne pastorálky z dôvodu nepriaznivej Covid-19 situácie.

·         Zobrala na vedomie informáciu predsedníctva Spoločnej konferencie o prvých krokoch v príprave Spoločnej konferencie v roku 2022.

·         Mala rozhovor s uchádzačom o vikariát Slavomírom Krupom. Rozhodnutie o prijatí do vikariátu Rada odložila a zároveň poverila študijný odbor, aby s bratom komunikoval o jeho ďalšej príprave.

·         Rozhodla o polovičnom úväzku pre administrátora zboru v Leviciach Slavomíra Polohu od 1.9.2020.

·         Rada z objektívnych dôvodov spôsobených pandémiou Covid-19 rozhodla o zmene formátu výročnej Konferencie na online videokonferenciu. Prijala mimoriadny postup pre zvolanie a otvorenie Konferencie a procedurálny návrh mimoriadneho rokovacieho poriadku Konferencie v mimoriadnych podmienkach.

* * *