O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni 2021

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 8.6.2021 v Banskej Bystrici.
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB a o teologických presvedčeniach členov Rady. Téma: Božie zmluvy.
 • Vzala na vedomie informáciu o zmenách na cirkevnom oddelení Ministerstva kultúry, ktorého riaditeľom sa stal PhDr. Radovan Čikeš, PhD.
 • Vzala na vedomie, že 30.5.2021 bola slávnosť vzniku zboru Bratislava Paradox s uvedením do služby správcu zboru Tomáša Henžela a staršovstva.
 • Vzala na vedomie výsledky hlasovania v zbore Bratislava – Kaplnka, ktorým bol predĺžený mandát kazateľa Daniela Pastirčáka po vzniku nároku na dôchodok.
 • Zaoberala sa situáciou v zbore v Trenčíne v súvislosti s ukončením mandátu kazateľa v decembri 2021. Staršovstvo sa kvôli obmedzeným finančným zdrojom rozhodlo, že nebude hľadať nového kazateľa. Štefan Evin a Milan Mitana sa ako zástupcovia Rady zúčastnia najbližšieho členského zhromaždenia.
 • Mala rozhovor s kazateľom zboru v Kalinove Pavlom Bombom a podpredsedom staršovstva Miroslavom Moravským. Kazateľ Bomba oznámil staršovstvu a Rade rozhodnutie o ukončení služby v zbore. Rada uzavrela trojstrannú dohodu medzi Radou, staršovstvom zboru v Kalinove a kazateľom o ukončení jeho kazateľskej služby v zbore najneskôr do 30. 9. 2022. Brat Miroslav Moravský vyjadril ochotu stať sa potenciálnym administrátorom zboru v Kalinove.
 • Mala rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže. Rozhodla, že s tajomníkom pre mládež sa bude pravidelne stretávať a zároveň mu ukladá raz za polrok predkladať zborom správu o činnosti Únie detí a mládeže.
 • Mala rozhovor s predsedom správnej rady Diakonického združenia Betánia, ú.z. Pavlom Borošom o personálnom obsadení pozície riaditeľa DZB ú.z. a podpore DZB ú.z. z rozpočtu cirkvi.
 • Odsúhlasila hlasovanie o predĺžení mandátu kazateľa Rastislava Betinu v zbore v Košiciach korešpondenčným spôsobom. Vedením hlasovania poverila Martina Kačura, v prípade potreby ho nahradí predseda Rady.
 • Rozhodla, že Konferencia 19.6.2021 sa uskutoční v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Ordinácia kazateľa Juraja Institorisa prebehne v prípade jej schválenia priamo na Konferencii.
 • Rada v súčinnosti s českou Radou stanovila termín Spoločnej konferencie na 19.11.2022.
 • Rozhodla o zmene štatútu Fondu Nové zbory. Je to doplnenie štatútu o možnosť poskytovať operatívne príspevky aj na prípravu publikácií a vzdelávacích materiálov pre zakladanie zborov (školiace a pracovné materiály pre assessment, basic training, coaching, knihy a pod. v printovej aj digitálnej podobe).
 • Odsúhlasila výdavky spojené s predajom nehnuteľností v Dolnom Kubíne, ktoré predával zbor v Žiline. Žilinský zbor prevedie na účet ústredia 50% z čistého výnosu z predaja, pričom polovica z tejto sumy bude prevedená na Fond Nové zbory s viazanosťou na 5 rokov pre nový zbor CB v Žiline – Za kostolom. Druhá polovica bude použitá na navýšenie rezervy na nehnuteľnosť ústredia.
 • Rozhodla o zapracovaní svojho uznesenia č. 2021_84 o platnosti služobných preukazov do smernice č.18 – Pracovný poriadok.
 • Rada posúdi zapojenie Cirkvi bratskej do projektu Národných modlitebných raňajok po prvom ročníku (10.6.2021) a po reakciách zo strany kazateľov a staršovstiev.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu predsedu Rady o situácii na Katedre teológie a katechetiky a v Združení evanjelikálnych cirkví. ZEC stále rieši vysporiadanie pozemku vo vlastníctve zrušenej ZŠ Kristíny Royovej v Trenčíne a dokončenie rekonštrukcie knižnice ZEC v B.Bystrici. Nové akreditačné pravidlá vytvárajú značný tlak na personálne zabezpečenie vyučovania na katedre.

* * *