O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2022

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 15.3.2022 v Banskej Bystrici
 • Rada 16.2.2022 per rollam rozhodla, že predseda Rady môže podpísať návrh cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví na zmenu zákona o štátnom príspevku pre cirkvi
 • Rada prijala pripomienky Komisie pre návrhy a 16.2.2022 per rollam rozhodla o úpravách textu zdôvodnenia konferenčného návrhu Rady na mzdový predpis
 • Rada na mimoriadnej porade 25.2.2022 prijala vyhlásenie k napadnutiu Ukrajiny armádou Ruskej federácie; rozhodla o zriadení účtu pre finančnú zbierku na pomoc postihnutým vojnou; predseda Rady napíše zborom pastiersky list týkajúci sa pomoci postihnutým vojnou na Ukrajine
 • Rada 3.3.2022 per rollam rozhodla o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním cesty pre utečencov z Ukrajiny – neukrajincov, ktorí sa cez železničnú stanicu v Košiciach potrebovali dostať ďalej na západ
 • Rada zobrala na vedomie informáciu predsedu Rady z návštevy hermanovského a michalovského zboru, ktoré sú zapojené do prvej línie pomoci utečencom
 • Pre potreby riešenia humanitárnej pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine Rada zriadila Odbor humanitárnej pomoci a s platnosťou zatiaľ do 30.6.2022 vymenovala jeho členov: Juraj Sabol (Košice) – predseda, Miroslav Klč (Michalovce), Jaroslav Tomašovský (Levice), Ľubomír Lorinc (Prešov), Peter Kučera (Bratislava - Cukrová), Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox), Ján Henžel (Rada CB), Juraj Klementovič (Rada CB – administrátor).
  Rada zverila odboru kompetenciu nakladať s prostriedkami z celocirkevnej zbierky na pomoc Ukrajine a postúpila mu návrhy na uzatvorenie pracovnoprávnych vzťahov pre koordinátorov humanitárnej pomoci
 • Rada v prípade potreby predloží Konferencii formou návrhu v neodkladnej veci návrh na uvoľnenie časti prostriedkov z rezervných/účelových fondov cirkvi na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu
 • Rada pokračovala v diskusii o teologickej identite CB. Téma: Obrátenie – aj podľa rovnomennej knihy od Michaela Lawrenca (Porta libri - ReFormatio)
 • Vzala na vedomie správu kazateľa Pavla Bombu zo študijného voľna
 • Vzala na vedomie, že kazatelia západného seniorátu si 23.2.2022 zvolili za seniora kazateľa Petra Kučeru zo zboru Bratislava - Cukrová
 • Vzala na vedomie oznámenie kazateľa Ľudovíta Feketeho o ukončení jeho členstva v Cirkvi bratskej
 • Vymenovala kazateľa Jána Verčimáka za kazateľa misijného zboru Bratislava – Paradox od 1.7.2022. Správcom zboru je kazateľ Tomáš Henžel
 • Rozhodla o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu s novým kazateľom kórejského zboru Jong Kook Jangom, ktorý prišiel do zboru vo februári a vybavuje si potrebné doklady k pobytu
 • Prijala brata Pavla Jurču do vikariátu v zbore Bratislava - Kaplnka pod vedením kazateľa Daniela Pastirčáka. Začiatok vikariátu bude upresnený po dohode so staršovstvom zboru
 • Vzala na vedomie výsledky porady hospodárov a správcov zborov, ktorá sa konala 12.3.2022. Účastníci porady odsúhlasili hospodárske návrhy, ktoré sa predložia Konferencii
 • Rada požiada zbor Bratislava – Cukrová, aby bol hostiteľom Spoločnej konferencie v novembri 2022
 • Rozhodla, že výročná Konferencia 2022 sa z dôvodu utečeneckej krízy neuskutoční v Hermanovciach, aby zbor nebol nadmieru zaťažený. Termín dvojdňovej konferencie zostáva 13.-14. máj a miesto bude upresnené neskôr
 • Rozhodla, že zápisnice z konferencií sú k dispozícii členom Cirkvi bratskej k osobnému nahliadnutiu, pričom si môžu robiť odpisy. Kopírovanie a elektronické rozposielanie zápisníc nie je možné

* * *