Rokovanie rady - Júl 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 8. júla 2010

 • Rozhovor a spoločné modlitby so správcom zboru v Banskej Bystrici Slavomírom Polohom, pracovníkom mládeže Štefanom Beňom a vedúcim misijnej stanice v Žiari nad Hronom, Gabrielom Gajdošom o aktuálnych otázkach ich služby.
 • Rada na základe spoločného návrhu  Zboru CB Bratislava a doterajšej správnej rady prejednala a rozhodla o menovaní Správnej rady a Dozornej rady škôl Narnia a BilGym v Bratislave.
 • Na základe požiadavky riaditeľky BilGym, Jany Kľagovej a odporúčania staršovstva zboru Bratislava, Rada súhlasí s výberom učiteľov pre vyučovanie Náboženstva a etiky v školskom roku 2010 / 2011.
 • Prerokovala a odsúhlasila žiadosť br. kaz. Josefa Sýkoru o študijné voľno v USA v nadväznosti na jeho dovolenku.
 • Rozhodla o vyslaní vikára Martina Kačura na Cornhill Training Course v Glasgowe 25. 8. 2010-30. 6. 2011.
 • Prerokovala proces vyhľadávania a volieb nového správcu zboru v Prešove a prijala informáciu o aktuálnom stave vyhľadávania druhého kazateľa a pracovníka pre mládež v zbore Levice.
 • Rada rozhodla, aby po definitívnom uzavretí zbierky pre postihnutých povodňami Východoslovenský seniorát rozhodol o rozdelení pre konkrétne osoby. Postihnutí nemusia byť členmi CB.
 • Informácia tajomníka o jeho stretnutí so zástupcami staršovstiev kórejských presbyteriálnych zborov.
 • Rada má k dispozícii ešte 22 kompletných interaktívnych kurzov Davida Jackmana ZVESTUJEME (so slovenskými titulkami). Jeden komplet obsahuje  sedem DVD v celkovej cene 19 €.
 • Prerokovala vizitačné správy z Vranova nad Topľou a z vizitácie v Hermanovciach.
 • S radosťou prijala správu tajomníčky pre dorast a mládež, Evy Myjavcovej, o zaregistrovaní občianskeho združenia Únia detí, dorastu a mládeže na Ministerstve vnútra.
 • Vzala na vedomie informáciu o stave financovania za 1. polrok 2010.
 • Schválila dodatok k Mzdovému poriadku od 1. 5. 2010, ktorý rieši vyplácanie nemocenských dávok pre pracovníkov ústredia.
 • Rokovala o študijných pobytoch pracovníkov v zahraničí a za účelom prehľadu zrekonštruuje históriu týchto študijných pobytov.

Zapísal: Ján Henžel