Rokovanie rady - September 2010

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 8.-9. septembra 2010

 • Svoje modlitby sme tento krát venovali predovšetkým príhovorom za vikárov a začínajúcich kazateľov.
 • Stretnutie v Hermanovciach sme využili aj na spoločný rozhovor s misionárom Pierom van Vuurenom, ktorý je zodpovedný za rómsku misiu v tomto zbore. Povzbudili sme ho v procese jeho ordinácie za kazateľa CB a prijali sme viaceré podnety k spružneniu misijnej práce medzi Rómami.
 • RCB schválila dodatky k smerniciam o Inventarizácii majetku a k Mzdovému poriadku.
 • Vikár Csaba Tolnai bol uvedený do služby v Leviciach 29. augusta.
 • Br. kaz. Ľudovít Fekete bol 5. septembra inštalovaný za duchovného správcu Zboru CB v Trenčíne.
 • Predseda mal schôdzku s Jánom Verčimákom ml., ktorý bude ešte 1 školský rok misijným pracovníkom v Birminghame. Vyjadril potešenie z jeho osobného aj služobného vývoja a potvrdil záujem o jeho službu v CB po návrate domov.
 • Voľby br. kaz. Ervina Mittelmanna za duchovného správcu zboru v Kalinove sa uskutočnia 12. septembra a povedie ich člen Rady, Miroslav Moravský.
 • Voľby br. kaz. Martina Jurču za duchovného správcu zboru v Prešove sa uskutočnia 26. septembra a povedie ich Rastislav Betina.
 • Rada prijala a prerokovala správy zo zahraničných študijných pobytov od týchto kazateľov:

Pavol Čech vo Veľkej Británii
Tibor Máhrik v USA
Josef Sýkora v USA.

 • Rozhodla, že študijné pobyty študentov, ktorí sa pripravujú na službu v cirkvi, sa budú schvaľovať a riadiť podľa smernice, ktorú vypracuje tajomník a doplní Študijný odbor. Smernica o študijnom voľne kazateľov, ktorá bola vydaná na jar 2010, bude riešiť študijné voľno, ktoré by sa malo opakovať v pravidelných cykloch.
 • Rada rozhodla, že termíny celocirkevných akcií sa budú koordinovať cez Kalendár na www.cb.sk Za koordináciu termínov je zodpovedný tajomník. Prosíme všetkých, ktorí organizujú podujatia, ktoré presahujú rámec miestneho zboru, aby vždy čo najskôr tieto podujatia ohlásili tajomníkovi, ktorý ich vloží do celocirkevného Kalendára. Týmto chceme zabezpečiť lepšiu informovanosť o našich podujatiach, ale zároveň sa vyhnúť prekrývaniu rôznych podujatí v rovnakých termínoch.
 • Rada pozve Predsedu nemeckého Zväzu slobodných zborov, Ansgara Hörstinga, v roku 2011 na návštevu našich zborov.
 • Rada rozhodla, že posunie žiadosť levického zboru na pôžičku od Waderovej nadácie na posúdenie nadačnému výboru v ČR.

 

Zapísal: Ján Henžel