Rokovanie rady - Február 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 3.-4. februára 2011

 • Pred spoločnými modlitbami sme si pripomenuli slová z Jána 21:1-19 s rozhodujúcou otázkou vzkrieseného Pána zlyhaným učeníkom a nám: „Miluješ ma?“
 • Rokovanie o aktuálnej situácii v misijnom zbore Nitra.
 • Rozhovor so staršovstvom levického zboru o živote a rozvoji zboru: výstavba a financovanie Senior Garden, nástup M. Haszicsa za riaditeľa tohto zariadenia, riešenie nových služobníkov zboru.
 • Rada viedla rozhovor s tajomníčkou pre dorast a mládež E. Myjavcovou o vzťahu medzi novozaloženou Úniou detí a mládeže a RCB. Z hľadiska finančného vzťahu RCB odporúča po prechodnom obodobí projektový spôsob financovania aj vo vzťahu k cirkvi
 • Po prijatí návrhu štaršovstva hermanovského zboru na ordináciou Pierra van Vuurena, zadala mu RCB tému ordinačnej práce a konzultanta.
 • V súvislosti s prípravou novelizácie Ústavy a Poriadku CB, ktorú pripravuje Komisia pre Ústavu a Poriadok, rozošle Rada všetkým staršovstvám dôvodovú správu ku zmenám v spôsobe fungovania slovenského ústredia a otvorí tým diskusiu k tomuto návrhu.
 • Rada súhlasí s vytvorením miesta osobného asistenta pre svojho predsedu predbežne na 1 rok za predpokladu, že sa tým nezvýšia nároky na cirkevný rozpočet.
 • Odsúhlasila zmenu stanov Diakonického združenia Betánia ú. z., ktorú navrhla jej správna rada.
 • Rada vzala na vedomie informáciu o príprave na Výročnú a Spoločnú konferenciu CB v Bratislave 19.-21. mája.
 • Rada prerokovala a odsúhlasila  žiadosť R. Betinu na študijné voľno 1. 9. 2011-1. 7. 2012.
 • Rada uložila Študijnému odboru predložiť do budúcej schôdze návrh smernice na študijné stáže.
 • Na voľbu správcu zboru v Bratislave delegovala Rada svojho tajomníka I. Markuša.
 • Rada našej nemeckej sesterskej cirkvi prehodnotila záväzok Betánie z pôžičky na dar, ktorý bude umorovať vo vlastnej réžii po dobu 5 rokov. Tajomník pošle nemeckej Rade FEG ďakovný list.
 • Rada diskutovala o ekumenickej spolupráci najmä na úrovni rôznych spoločných bohoslužieb. Na miestnej úrovni ju považuje za zodpovednosť staršovstiev a považuje za potrebné dbať o to, aby sme v dobrej snahe o vzájomné porozumenie a spoluprácu nezahmlievali evanjelium.
 • Na návrh Odboru pre deti, dorast a mládež (aj Únie mládeže) schválila Rada Jána Máhrika za celocirkevného pracovníka pre dorast.
 • Prejednala žiadosť br. Jána Verčimáka a staršovstva leviského zboru a zaradila br. Verčimáka do levického zboru ako pracovníka pre dorast a mládež s možnosťou nástupu od septembra 2011.
 • Pastorálka slovenských kazateľov a vikárov sa uskutoční 7.-8. marca v penzióne Močiar pri Kokave nad Rimavicou.
 • Teologická konferencia „Máme čo zvestovať,“ s Michaelom Ramsdenom sa uskutoční 31.3.-2.4.2011 v Liptovskom Mikuláši. Informácie o programe a možnosti prihlásiť sa nachádzajú na www.cb.sk
 • Diskutovala o niektorých podnetoch, ktoré súvisia s časopisom Dialóg.
 • Vzala na vedomie ďakovný listu brata Jozefa Brenkusa za podporu a modlitby pre službu neziskovej organizácii Život bez závislosti.
Zapísal: Ján Henžel