Rokovanie rady - Marec 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 7. marca 2011

  • Pred spoločnými modlitbami sme si pripomenuli Božiu zmluvu s Božím ľudom v knihe Deuteronomium.
  • Podstatnú časť programu sme venovali príprave programu a hlavných dokumentov pre Konferenciu CB 20.-21. mája v Bratislave.
  • Organizačné zabezpečenie konferencie „Máme čo zvestovať" 31. marca-2. apríla v Liptovskom Mikuláši. Na konferenciu je ešte stále možné prihlásiť sa na www.cb.sk Odporúčame účasť všetkým, ktorým leží na srdci zvestovanie evanjelia.
  • Finančný odbor uskutoční stretnutia zborových hospodárov a správcov zborov v západnom a východnom senioráte, na ktorom podrobne prerokujú hospodársku správu a návrh rozpočtu pre rok 2011.
  • Prijala informáciu predsedu o stretnutí ministra kultúry s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, na ktorom sa otvorila zmena ich finančného zabezpečenia. Do vznikajúcej pracovnej skupiny menovala za Cirkev bratskú Ivana Markuša.
  • Rokovali sme o aktuálnych otázkach obsadenia niektorých zborov kazateľmi (Michalovce, Stará Turá a Nitra).
  • Na návrh správnej rady vymenovala Dušaha Jauru za riaditeľa Bilinguálneho gymnázia C. S. Lewisa

Zapísal: Ján Henžel