Rokovanie rady - Jún 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 29-30. júna 2011

 • Rozhovor so staršovstvom hermanovského zboru o príprave voľby a inštalácie br. kaz. Pierra van Vuurena, o rómskych staniciach, o časopise Dialóg a o ďalších aktuálnych otázkach života cirkvi.
 • Situačná správa dozornej rady škôl Narnia a Bilgym, zriaďovateľská funkcia Cirkvi bratskej vo vzťahu k týmto školám. Po vykonaní výberového konania Rada vymenuje Mgr. Dušana Jauru, PhD. za riaditeľa Bilinguálneho gymnázia C. S. Lewisa s platnosťou od 1. 8. 2011.
 • Po prerokovaní žiadostí Misijného zboru Nitra a Zboru Levice rozhodla Rada o pokračovaní vikariátu Csabu Tolnaia v Leviciach. Ak sa pre nitriansky zbor nenájde iné riešenie, Rada toto rozhodnutie v roku 2012 prehodnotí.
 • Vymenovala br. kaz. Pavla Bombu za administrátora Zboru Michalovce od 1. 7. 2011.
 • Po predložení náplne práce Rada prijme Mgr. Máriu Jurčovú za pastoračnú asistentku v Michalovciach.
 • Rada súhlasí s nástupom Mgr. Jána Verčimáka za pastoračného asistenta v Leviciach od 1. 8. 2011.
 • Vyjadrila bratislavskému zboru vďačnosť za starostlivú organizáciu Konferencie a Spoločnej konferencie CB v máji. Zároveň vyjadrila napomenutie za postup bratislavských delegátov na Spoločnej konferencii.
 • Vyjadrila nesúhlas s postojom člena bratislavského staršovstva k registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia.
 • Tajomník vyzve Volebnú komisiu k zahájeniu činnosti.
 • Rada odporúča, aby sa budúca Konferencia CB konala na východnom Slovensku a vyzýva východný seniorát, aby po dohode ponúkli možnosť konania Konferencie.
 • Rada víta iniciatívu levického staršovstva, ale neodporúča zvolanie mimoriadnej Konferencie s cieľom riešiť zmenu štruktúry ústredia cirkvi, lebo jeden z hlavných cieľov je možné dosiahnuť iba na Spoločnej konferencii.
 • Rada sa zaoberala teológiou Ellel Ministries, ktorá stojí za Modulárnou školou duchovného poradenstva, organizovanou Mládežou pre Krista a prijala nasledovné stanovisko:
  • Rada zásadne odmieta teológiu Ellel Ministries, lebo ju považuje za nebiblickú.
  • Rada neodporúča členom Cirkvi bratskej zúčastňovať sa školení Modulárnej školy.
  • Rada vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s tým, že učiteľmi Modulárnej školy sú aj členovia Cirkvi bratskej.
  • Rada vzhľadom na to, že Mládež pre Krista je aj organizátorom Campfestu, neodporúča účasť na tomto podujatí.
 • Rada pripravuje vydanie aktualizovaného textu Ústavy a Poriadku CB a vyzve zbory na objednávky podľa ich potrieb.
 • Vyzve senioráty na nomináciu do Komisie pre Ústavu a Poriadok CB po jednom zástupcovi.
 • Schválila Metodický pokyn pre spôsob vyúčtovania nákladov v roku 2011.
 • Schválila znenie štatútov Betánie Bratislava, Senec a Kolinovo.
 • Vysiela vikára Tolnaia na seminár Central and Eastern European Institute for Mission Studies do Budapešti v septembri.
 • Prijala informáciu o European Leadership Forum v Egeri 21.-26. mája.
 • Prijala informáciu tajomníka o začiatku činnosti expertnej skupiny Ministerstva kultúry o financovaní cirkví v SR.
 • Spresnila svoj plán schôdzí do konca roku.

Zapísal: Ján Henžel