Všeobecná viera kresťanská

(Apostolicum)

[pdf]

Verím v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista,
Syna Jeho jediného, Pána nášho,
Ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny,
Trpel pod Pontským Pilátom,
Ukrižovaný umrel a pochovaný bol.
Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych,
Vstúpil na nebesá,
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých,
hriechov odpustenie,
tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.
Amen.